Product beschrijving

This brush cleaner cleans dirty brushes. Low odor, biodegradable. Content: 1000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
GEEN braken opwekken.
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H412, H304, EUH066, P101, P102, P301+P310, P331, P405, P501

Documenten

nl-flag
Secure datasheet
PDF, 236,33 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 54,89 KB
Art.nr.: 62263
de-flag
Secure datasheet
PDF, 239,77 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 232,90 KB
es-flag
Secure datasheet
PDF, 237,29 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 239,72 KB
it-flag
Secure datasheet
PDF, 237,42 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Deutsch
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Er zijn nog geen beoordelingen