Product beschrijving

Handeld smoke flare,day signal. Pull toggle to ignite. Produces a dense orange smokefor 60 secondes with a 0.5 nm range at daytime.

Please note that these products are only available in our store in Bremen, Germany Sale is restricted to customer who are above the age of 18. Shipping is not possible!

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur in unserer Filiale erhältlich ist. Verkauf nur an Personen ab 18 Jahren. Ein Versand des Artikels ist leider nicht möglich!

Notez que ces articles sont seulement disponibles dans notre magasin de Bremen, Allemagne. Vente uniquement aux personnes de plus 18 ans. Ces produits ne peuvent pas être expédiés.

Let op: Dit artikel is alleen beschikbaar in onze winkel in Bremen, Duitsland. Verkoop alleen aan personen ouder dan 18 jaar. Verzending niet mogelijk.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Gevaar voor brand of scherfwerking.
Ontvlambare vaste stof.
Schadelijk bij inslikken.
Schadelijk bij contact met de huid.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schade aan organen.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Brandgevaar bij verwarming.
Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
Kan brand bevorderen; oxiderend.
Giftig bij inslikken.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Malen/schokken/…/wrijving vermijden.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
In geval van brand: evacueren.
Ontploffingsgevaar in geval van brand.
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.
NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.
… bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H204, H228, H302, H312, H315, H319, H332, H335, H361, H371, H373, H411, H412, H242, H271, H272, H301, H314, P210, P250, P280, P240, P370+P380, P372, P374, P373, P401, P501

Documenten

en-flag
Datablad
PDF, 614,58 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 303,53 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 361,31 KB
es-flag
Secure datasheet
PDF, 180,92 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 363,26 KB
it-flag
Secure datasheet
PDF, 177,74 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Deutsch
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(1)
4 Stars
(0)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Duitsland
18-07-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 10413

Produkt war für mein Motorboot und entsprach genau meinen Vorstellungen
Vertaal deze tekst