Art.nr.
50100
EAN
5709516001550
Model nr.
126619
Omschrijving
HEMPEL - Teak oil / 750 ml

Product beschrijving

Low-viscosity teak oil in a natural base with very good penetration properties. Resistant to water. Does not contain silicone oil. For interior or exterior application on new teak or teak already treated with natural oils. Drying time: about 8 hours. Colour: clear.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INADEMING:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
GEEN braken opwekken.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H317, H336, H411, H304, EUH066, P101, P102, P233, P261, P271, P273, P280, P304, P312, P331, P362, P391, P301+P310, P302+P352, P332+P313, P403, P405, P501

Documenten

de-flag
Secure datasheet
PDF, 203,39 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(12)
4 Stars
(2)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
België
05-03-2019
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 50100

Werkt voor wat gemaakt is
Nederland
14-05-2010
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product
Sehr gute teak oil
Polen
18-02-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 50100

Tak, tak, tak!!!! Polecam!!!
Vertaal deze tekst
Duitsland
07-12-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 50100

Mein Teakdeck saugt es auf wie ...
... gut weil ohne Pigmente.
Vertaal deze tekst
Frankrijk
29-04-2019
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 50100

Très bon produit ; ne laisse pas de résidus en surface après séchage.
Vertaal deze tekst
Duitsland
09-05-2017
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 50100

Habe es für meine Gartenmöbel benutzt und die sehen nun wie neu aus!
Vertaal deze tekst
Duitsland
18-05-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 50100

Hempels Produkte er søstærke!
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen