Product beschrijving

Multi-purpose thinner and equipment cleaner for epoxy primers (INTERPROTECT, GELSHIELD, GELSHIELD 200, ETCH-PRIMER). Contents: 1000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
GEEN braken opwekken.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H315, H332, H335, H336, H373, H411, H304, H318, P101, P102, P103, P210, P235, P260, P271, P273, P280, P302, P305, P310, P331, P362, P301+P310, P303+P361+P353, P304+P340, P501

Documenten

nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Certificaat
PDF, 192,91 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 205,68 KB
en-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • Italiano
No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(9)
4 Stars
(4)
3 Stars
(1)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Frankrijk
28-06-2018
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40620

bon produit facile à employer ,travailler avec coppercoat en finition après
Vertaal deze tekst
Duitsland
10-11-2017
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40620

als Pinselreiniger und zum verdünnen der entsprechenden Farben
Vertaal deze tekst
Frankrijk
20-05-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40620

Rien à signaler de particulier.
Vertaal deze tekst
Duitsland
06-01-2016
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40620

Duitsland
31-07-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40620

Super qualitative produkt!
Vertaal deze tekst
Duitsland
29-06-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40620

Das Produkt ist ja nur eine Komponente, somit alles in Ordnung.
Vertaal deze tekst
Frankrijk
18-06-2015
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 40620

Diluant correspondant à la recommandation International, prix OK
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen