Product beschrijving

Multi-purpose thinner and equipment cleaner for epoxy primers (INTERPROTECT, GELSHIELD, GELSHIELD 200, ETCH-PRIMER). Contents: 1000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
GEEN braken opwekken.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN:
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorkom lozing in het milieu.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Koel bewaren.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
H226, H315, H411, H335, H336, H373, H304, H318, P501, P304+P340, P303+P361+P353, P301+P310, P362, P331, P310, P305, P302, P280, P273, P271, P260, P235, P210, P103, P102, P101

Documenten

nl-flag Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag Certificaat
PDF, 192,91 KB
de-flag Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag Secure datasheet
PDF, 205,68 KB
en-flag Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag Handleiding
PDF, 2,89 MB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
remy M.
National flag of Frankrijk verified purchase
bon produit facile à employer ,travailler avec coppercoat en finition après
Undine E.
National flag of Duitsland verified purchase
als Pinselreiniger und zum verdünnen der entsprechenden Farben
Christian C.
National flag of Frankrijk verified purchase
Rien à signaler de particulier.
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • National flag of Italiano
No questions asked yet. Be the first to ask a question!