Product beschrijving

Attention please: we do not ship this product outside of Germany!

Thinner no.910 is a as a fast spray solvent and equipment cleaner for PERFECTION primer and varnishes. Contents: 1000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Koel bewaren.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
H315, H319, H336, H361, H373, H304, H225, P501, P304+P340, P303+P361+P353, P301+P310, P362, P331, P302, P280, P271, P260, P235, P210, P202, P201

Documenten

nl-flag Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag Datablad
PDF, 196,71 KB
de-flag Handleiding
.PDF, 191,74 KB
Art.nr.: 40808
de-flag Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag Secure datasheet
PDF, 193,15 KB
en-flag Datablad
PDF, 184,53 KB
en-flag Handleiding
PDF, 5,86 MB
fr-flag Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag Handleiding
PDF, 2,89 MB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Bertram T.
National flag of Duitsland verified purchase
Verdünner zum Spritzlackieren halt!
Thomas M.
National flag of Duitsland verified purchase
Gute Verdünnung aber einfach zu teuer.

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!