Product beschrijving

VC-GENERAL THINNER is a universal thinner for all VC products. This thinner can also be used to remove VC 17m. Contents: 1000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
GEEN braken opwekken.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H315, H319, H335, H336, H412, H304, P101, P102, P103, P210, P235, P271, P273, P280, P301+P310, P302, P303+P361+P353, P304+P340, P331, P362, P501

Documenten

nl-flag Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag Datablad
PDF, 179,56 KB
de-flag Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag Secure datasheet
PDF, 199,89 KB
en-flag Datablad
PDF, 131,38 KB
fr-flag Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag Handleiding
PDF, 2,89 MB
multi-flag Handleiding
PDF, 5,86 MB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Udo N.
National flag of Duitsland verified purchase
Alles Bestens
Bram J.
National flag of Oostenrijk verified purchase
VC GENERAL THINNER 1000ml mit der Artikel-Nr. 41651
Unerlässlich wenn man das Unterwasserschiff mit VC-TAR2 Grundierung und VC-Offshore Antifouling behandeln möchte
Achtung! auch das Werkzeug muss dann mit VC Thinner gereinigt werden
Keine billigeren Aceton oder Nitro-Verdünner dürfen verwendet werden, sonst gibt es komische
AugenRingen in der frisch gerollte Farbe!!
Maurice L.
National flag of Frankrijk verified purchase
Diluant
Nettoyage du matériel
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!