Product beschrijving

VC-GENERAL THINNER is a universal thinner for all VC products. This thinner can also be used to remove VC 17m. Contents: 1000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Koel bewaren.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID:
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
GEEN braken opwekken.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H315, H319, H335, H336, H412, H304, P101, P102, P103, P210, P235, P271, P273, P280, P301+P310, P302, P303+P361+P353, P304+P340, P331, P362, P501

Documenten

nl-flag
Handleiding
PDF, 4,48 MB
de-flag
Datablad
PDF, 179,56 KB
de-flag
Handleiding
PDF, 3,12 MB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 199,89 KB
en-flag
Datablad
PDF, 131,38 KB
fr-flag
Handleiding
PDF, 6,08 MB
it-flag
Handleiding
PDF, 2,89 MB
multi-flag
Handleiding
PDF, 5,86 MB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product
Nederland
31-03-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 41651

Voldoet aan de gevraagde eisen. Prima.
Duitsland
29-01-2021
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 41651

Alles Bestens
Vertaal deze tekst
Frankrijk
21-10-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 41651

Bon Produit
Demande l'application des protections, pour la santé des utilisateur (gan et masque). Devrais être fourni dans un pack. (2L. VC 17m EXTRAVC-Generalthinner gan & Masque)
Vertaal deze tekst
Oostenrijk
05-10-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 41651

VC GENERAL THINNER 1000ml mit der Artikel-Nr. 41651
Unerlässlich wenn man das Unterwasserschiff mit VC-TAR2 Grundierung und VC-Offshore Antifouling behandeln möchte Achtung! auch das Werkzeug muss dann mit VC Thinner gereinigt werden Keine billigeren Aceton oder Nitro-Verdünner dürfen verwendet werden, sonst gibt es komische AugenRingen in der frisch gerollte Farbe!!
Vertaal deze tekst
Frankrijk
15-07-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 41651

Diluant
Nettoyage du matériel
Vertaal deze tekst
Frankrijk
11-05-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 41651

Ras sans problème
Vertaal deze tekst
Duitsland
24-04-2020
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 41651

Verdünnung und Reiniger
Super Verdünnung super Reiniger für die Werkzeuge
Vertaal deze tekst
Toon alle beoordelingen