lang-nl
Deutsch
English
Français
Italiano
Español

Winkelmandje

Menu
STAR BRITE

Stain Remover with Bleach

Reset image position
Close
Terug
SVB Price: € 15,95 (€ 24,54 / l )
Inc. tax, ex. shipping.
Op voorraad
€ 15,95 Inc. tax, ex. shipping.

Add now

Invalid value

Buy
Art.nr.
61196
EAN
00071247865240
Model nr.
86522GF
Omschrijving
STAR BRITE - Stain remover with bleach / 650 ml
Order within next %-H hrs %-M min, shipping today!

Product beschrijving

Powerful stain remover with bleaching agent for tarpaulins, vinyl cushions and chairs, tiles, cement, shower curtains, doormats, awnings and much more. Simply spray the stain remover onto the dirty surface. Do not rinse the area before stains have disappeared. Stubborn stains may require further application. Rinse well afterwards. Test the product for colour resistance in an area that is not noticeable before using on larger areas. 
Also ideal for household use or caravans. Content: 650 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
H412, H290, H314, EUH206, P101, P102, P260, P280, P310, P363, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P405, P501, P273, P390

Documenten

de-flag
Secure datasheet
PDF, 149,40 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Er zijn nog geen beoordelingen

SVB uses Cookies to guarantee you your purchase as simple as possible. Within further usage of our pages, you will accept that we use cookies. Learn more...  Ok