Op voorraad
SVB Price: € 25,37 (€ 50,74 / kg )
Inc. tax, ex. shipping.
pcs.
€ 25,37 Inc. tax, ex. shipping.
Buy
Art.nr.
61159
EAN
4260144031117
Model nr.
134502
Omschrijving
TIKALFLEX cleaner C / 500 g
Cleaner type
Adhesive remover
Area of application
Universal
Inhoud
500 g

Product beschrijving

This colourless cleaner effortlessly removes dust and dirt before further processing and acts as an adhesive activator on non-porous surfaces such as 2-component lacquer, anodised aluminium, epoxy etc. Cleaner C is necessary for bonding acrylic glass panes with Tikalflex. Contents: 500 g.

  • Processing temperature from +5°C to +30°C
  • Apply method: cloth / paper
  • Consumption: 50 ml/m²
  • Volatile, allow adequate drying time before further processing
  • Store closed, in cool and dry space

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.
Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Na het werken met dit product … grondig wassen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Achter slot bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H319, H336, H317, H225, P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P271, P272, P280, P302+P352, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P333+P313, P337+P313, P362, P403+P235, P405, P501

Documenten

de-flag
Datablad
PDF, 445,02 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 607,49 KB
en-flag
Datablad
PDF, 352,09 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 108,33 KB
fr-flag
Datablad
PDF, 437,94 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 117,24 KB
gr-flag
Secure datasheet
PDF, 174,72 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(1)
4 Stars
(0)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Oostenrijk
14-07-2014
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 61159

Hat bei mir als Reiniger und \"Primer\" für die Verklebung von Dek-King Material sehr gut funktioniert.
Vertaal deze tekst