Art.nr.
61159
EAN
4260144031117
Model nr.
134502
Omschrijving
TIKALFLEX cleaner C / 500 g
Cleaner type
Adhesive remover
Area of application
Universal
Inhoud
500 g

Product beschrijving

This colourless cleaner effortlessly removes dust and dirt before further processing and acts as an adhesive activator on non-porous surfaces such as 2-component lacquer, anodised aluminium, epoxy etc. Cleaner C is necessary for bonding acrylic glass panes with Tikalflex. Contents: 500 g.

  • Processing temperature from +5°C to +30°C
  • Apply method: cloth / paper
  • Consumption: 50 ml/m²
  • Volatile, allow adequate drying time before further processing
  • Store closed, in cool and dry space

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Achter slot bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Na het werken met dit product … grondig wassen.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.
Opslag- en opvangreservoir aarden.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
H319, H336, H317, H225, P501, P405, P403+P235, P362, P337+P313, P333+P313, P312, P305+P351+P338, P304+P340, P303+P361+P353, P302+P352, P280, P272, P271, P264, P261, P243, P242, P241, P240, P233, P210

Documenten

de-flag Datablad
PDF, 445,02 KB
de-flag Secure datasheet
PDF, 607,49 KB
en-flag Datablad
PDF, 352,09 KB
en-flag Secure datasheet
PDF, 108,33 KB
fr-flag Datablad
PDF, 437,94 KB
fr-flag Secure datasheet
PDF, 117,24 KB
gr-flag Secure datasheet
PDF, 174,72 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Kurt S.
National flag of Oostenrijk verified purchase
Hat bei mir als Reiniger und \"Primer\" für die Verklebung von Dek-King Material sehr gut funktioniert.

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!