Art.nr.
14936
EAN
4024596015046
Model nr.
11590400
Omschrijving
WEICON - Stainless steel care spray / 400 ml
Cleaner type
Multi-purpose cleaner
Surface
Steel/metal
Area of application
Deck, Hull, Universal
Inhoud
400 ml

Product beschrijving

The stainless steel care spray is specifically designed for cleaning, maintenance and protection of matte and polished stainless steel surfaces, both indoors and outdoors. It has an anti-static effect, removes and prevents fingerprints, grease films, and more. The care spray cleans free of streaks and leaves a long-lasting protection, that repels the water.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Na het werken met dit product … grondig wassen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
De mond spoelen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Achter slot bewaren.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H302, H315, H319, H336, H411, H222, EUH066, P102, P210, P211, P251, P264, P270, P271, P273, P280, P312, P330, P362, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P332+P313, P337+P313, P405, P403+P235, P410+P412, P501, H229

Documenten

de-flag Datablad
PDF, 201,88 KB
de-flag Secure datasheet
PDF, 134,66 KB
en-flag Secure datasheet
PDF, 129,55 KB
fr-flag Secure datasheet
PDF, 133,85 KB
it-flag Secure datasheet
PDF, 130,70 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Jean Louis C.
National flag of Frankrijk verified purchase
nog niet geprobeerd maar zoals alle SVB-producten
Klaus H.
National flag of Duitsland verified purchase
sehr gutes Produkt
Jacques B.
National flag of Frankrijk verified purchase
Bon produit à bon prix
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!