Product beschrijving

The zinc spray "bright grade" offers quick-drying corrosion protection with long-term effect for all metals. It provides for all metal surfaces durable cathodic corrosion protection. The zinc spray is an ideal rust protection primer and is suitable for the coating of welded joints and drilling point. Useful anywhere where metal has to be protected against corrosion. The colour of this zinc spray is like hot-dip galvanizing. Contents: 400 ml

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Achter slot bewaren.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Voorkom lozing in het milieu.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Na het werken met dit product … grondig wassen.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
H319, H336, H411, H222, H229, P501, P410+P412, P403+P233, P405, P337+P313, P305+P351+P338, P304+P340, P312, P273, P271, P264, P261, P251, P211, P210, P102

Documenten

de-flag Datablad
PDF, 311,36 KB
de-flag Secure datasheet
PDF, 139,45 KB
en-flag Secure datasheet
PDF, 132,74 KB
fr-flag Secure datasheet
PDF, 138,19 KB
it-flag Secure datasheet
PDF, 134,44 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews
Thierry R.
National flag of Frankrijk verified purchase
conforme;;;;;;;;;;;;;;;;;
MARONESE M.
National flag of Italië verified purchase
Ottimo prodotto, spedizione rapida.
Dietmar E.
National flag of Duitsland
schnell trocknend
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!