Art.nr.
50297
EAN
4102871542316
Model nr.
154231
Omschrijving
YACHTICON Polyglas VT Repair Kit

Product beschrijving

For the quick repair of damage and leaks of GRP parts. The set consists of a fast-curing polyester resin (hardens with 3% BPO-hardener) and a glass mat, which gives a layer thickness of approx. 1 millimeter. The processing time of the resin is about 8 minutes at +20° C. The repair area should be sanded before applying and then covered with a filler. Not suitable for water-bearing parts.

Shelf life in sealed original container: 12 months, frost-free storage!

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Brandgevaar bij verwarming.
Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Tegen zonlicht beschermen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H226, H315, H317, H319, H410, H411, H242, EUH208, P101, P102, P210, P220, P234, P273, P280, P314, P302+P352, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P337+P313, P410, P403+P235, P501

Documenten

de-flag
Secure datasheet
PDF, 401,29 KB
de-flag
Secure datasheet
PDF, 380,25 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 276,63 KB
en-flag
Secure datasheet
PDF, 287,06 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 483,07 KB
fr-flag
Secure datasheet
PDF, 501,65 KB

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!

Klantenwaarderingen

Average customer rating

Average Price-to-performance ratio
Average Quality / Processing ratio
Average satisfaction with this product

Rating overview

5 Stars
(2)
4 Stars
(1)
3 Stars
(0)
2 Stars
(0)
1 Stars
(0)
Duitsland
18-07-2019
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 50297

super schnelle lieferung
Vertaal deze tekst
Frankrijk
23-03-2017
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 50297

Difficile de dosé le durcisseur avec le produit pour respecté les 3%
Vertaal deze tekst
Italië
20-10-2017
prijs-kwaliteitverhouding
Klantenservice en advies
Satisfaction with this product

This rating belongs to item no. 50297

Ottimo ma mancano istruzioni in italiano ed inglese e inoltre la resina non ha un corretta modalità di estrazione. Si rischia di versarne troppa. Ci vorrebbe, come l'indurente, un beccuccio a biberon o un dosatore
Vertaal deze tekst