Product beschrijving

Ready to use seam grip in a practical format for use with a brush. Seals all types of seams. Long-lasting. Content: 100 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
H319, H335, H336, H411, H225, EUH066, P102, P210, P261, P271, P273, P280, P305+P351+P338, P403+P233, P501

Documenten

de-flag Secure datasheet
PDF, 128,69 KB
fr-flag Secure datasheet
PDF, 120,79 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews

16 Customer reviews

Bernhard H.
National flag of Duitsland verified purchase
Top
Super Sache Danke
Dieter V.
National flag of Duitsland verified purchase
Super Produkt
Super Produkt, die Nächte werden absolut dicht.
Mathias W.
National flag of Duitsland verified purchase
tut was es soll
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

No questions asked yet. Be the first to ask a question!