Product beschrijving

PURY BLUE is a the highly effective sanitary liquid for all portable toilets and holding tanks. It prevents the formation of unpleasant odors and helps with the decomposion of faeces and toilet paper. Acts as a disinfectant. Content: 2000 ml.

Product safety

Please note the following hazard warnings:

Hazard pictograms
Signal word
Waarschuwing
Hazard warnings
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Achter slot bewaren.
Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Adembescherming dragen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
H317, H335, H341, H315, H318, H334, P501, P405, P342+P311, P333+P313, P305+P351+P338, P304+P340, P310, P284, P280, P271, P261, P102, P101

Documenten

de-flag Handleiding
PDF, 116,22 KB
de-flag Secure datasheet
PDF, 115,70 KB
en-flag Secure datasheet
PDF, 95,95 KB
fr-flag Secure datasheet
PDF, 101,18 KB

What other SVB customers say

100% genuine reviews

15 Customer reviews

René B.
National flag of Zwitserland verified purchase
Werkt goed, ruikt een beetje onaangenaam voor mij.
Holger P.
National flag of Duitsland verified purchase
Sehr gut für Boot und WoMo chemi Tois
Sehr gut in der Handhabung für Boot und WoMo zugleich
Thorsten J.
National flag of Duitsland verified purchase
Bewährt
Seit Jahren in Anwendung. Hält den Tank angemessen sauber und geruchsfrei.
Toon alle beoordelingen

Beoordeel het product

How do you rate the product?
Disappointed
Completely fails to meet my expectations
Poor
Only some expectations are met
OK
Meets my basic expectations
Good
Slightly better than my general expectations
Uitstekend
Fully exceeds my expectations
Click on the stars for your rating

Customers ask customers

Ask other SVB customers who have already purchased this product from us for your experience.

Your question will be automatically forwarded to other SVB customers and your question will be published on the product page. Please do not pose any questions which can only be answered by the SVB team – such as the status of an order or product availability. You are also more than welcome to contact our SVB team by email at: info@svb24.com or by phone at: +49 (0)421-57290-0 .

  • More "Customers ask customers" available in the following available languages :
  • National flag of English
No questions asked yet. Be the first to ask a question!